skip to Main Content
21nov. 21

Nähes kaugemale

Kuigi loodus on patu tõttu moonutatud, ei kõnele see üksnes loomisest, vaid ka lunastusest. Ehkki maa tunnistab needusest ilmselgete kõdunemise märkidega, on see siiski külluslik ja kaunis oma eluandva väe märkidega.

Puud heidavad oma lehed maha ainult selleks, et saada värskema rohelusega rüütatud, lilled surevad, et uues ilus tärgata, ning igas loova väe ilmingus on kinnitus, et me võime saada uueks loodud “tõe õiguses ja vagaduses”. (Ef 4:24) Nii saavad neist looduse objektidest ja toimingutest, mis meenutavad nii elavalt meie suurt kaotust, meie jaoks lootuse kuulutajad.

Sama kaugele kui ulatub kurjus, kostab meie Isa hääl, mis palub oma lastel näha patu olemust selle tagajärgedes, manitseb neid kurja hülgama ja kutsub head vastu võtma. EGW “Jeesuse sarnaseks”

20nov. 21

Tormis

Nii nagu Jeesus toetus usu kaudu Isa hoolitsusele, nii tuleb ka meil toetuda oma Päästjale. Kui jüngrid oleksid tormis Jeesust usaldanud, oleksid nad jäänud rahulikuks. Nende hirm hädaohu korral näitas nende uskmatust. Üritades end päästa, unustasid nad Jeesuse; ja alles jõuetusest meeleheitesse aetuna pöördusid nad Tema poole palvega, et Tema neid aitaks.

Väga sageli kogeme sama, mis Jeesuse jüngrid. Siis kui saabuvad katsumustetormid ja sähvivad välgud; siis, kui lained löövad üle pea, võitleme me tormiga üksi, unustades, et on keegi, kes võib meid aidata. Me toetume oma jõule, kuni kaotame lootuse ja oleme valmis hukkuma. Siis meenub Jeesus, ja kui me hüüame Tema poole, et Tema meid päästaks, ei hüüa me asjatult. Kuigi Ta noomib kurvalt meid uskmatuse ja eneseusalduse pärast, ei jäta Ta meid iialgi vajaliku abita.

Kui Kristus elab meie südames, ei ole meil vaja karta. Elav usk Lunastajasse rahustab elumere ja päästab meid ohust sel teel, kuidas Tema peab parimaks. EGW “Ajastute igatsus”

18nov. 21

Omanda varandus

Peaksime iga päev mitu korda võtma aega ning pühendama mõned väärtuslikud silmapilgud palvele ning Pühakirja uurimisele – kasvõi sedavõrd, et ühtainustki teksti meelde jätta. Nii võib hinges püsida vaimulik elu.

Riputage oma sisemaailma saalidesse üles Kristuse kallihinnalised sõnad. Neid tuleb hinnata enam kui kulda või hõbedat. EGW “Viimaste päevade sündmused”

16nov. 21

Üks perekond

Jumal ei tee vahet rahvuse, rassi ega seisuse vahel. Tema on kogu inimkonna Looja. Kõik inimesed on ühest perekonnast loomise ja lunastuse põhjal. Kristus tuli maha kiskuma igat vaheseina ja avama sissepääsu templi igasse osakonda, et iga inimhing saaks vabalt tulla Jumala juurde. Tema armastus on nii lai, nii sügav, nii rikkalik, et see tungib kõikjale. See vabastab Saatana mõju alt need, keda Saatan on juhtinud eksiteele oma pettustega. Jumala armastus toob nad Jumala trooni juurde, mida ümbritseb tõotuse vikerkaar. EGW “Prohvetid ja kuningad”

Lepitusohver

Jeesus tunneb iga hinge olukorda. Mida suurem on patuse süü, seda enam vajab ta Päästjat. Tema jumaliku armastuse ja kaastundega täidetud süda sirutub kõige rohkem selle poole, kes on lootusetult vaenlase püünistesse takerdunud. Jeesus allkirjastas inimkonna vabastamise dokumendi oma verega.

Jeesus ei taha, et need, keda on nii kalli hinnaga ostetud, saaksid vaenlase kiusatuste mängukanniks. Ta ei taha, et meist jagu saadakse ja me hukkuksime. Tema, kes talitses lõvisid koopas ja käis ustavate tunnistajate kõrval lõõmavates leekides, on samamoodi valmis meie heaks tegutsema, et alistada kõik halb meie olemuses. Ta seisab praegu armualtari ees, esitades Jumala ees nende palveid, kes soovivad Tema abi. Ta ei pöördu kõrvale nutvast kahetsejast. Ta andestab heldelt kõigile, kes tulevad Temalt andestust ja ennistamist otsima. Ta ei räägi kellelegi kõike, mida Ta võiks avaldada, vaid Ta palub igal väriseval hingel olla julge. Kes tahab, võib hoida kinni Jumala tugevusest ja teha Temaga rahu ning Jumal teeb temaga rahu. EGW “Tervise teenistuses”

Järgnedes Jeesusele

Kui lohutav on mõte, et meie puudused liigutavad Jeesust! Teda on kõigis asjus kiusatud nagu meidki ning meile on tagatud täpselt õige abi, nii et kui me ainult astume Jeesuse jalajälgedes, oleme kaitstud. Ta pühitses tee, mida mööda Tema jalad astusid. Me kuuleme Tema kutsuvat häält: “Järgnege mulle. Mina olen maailma Valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud.” (vt Mt 4:19; Jh 8:12; 16:33)

Kristuse võit maailma üle oli tegelik kogemus. Kui suurepärane on Tema armastus meie vastu, kui Ta kutsub meid enda juurde kõigi meie kannatuste, kitsikuste, murede ja kimbatustega, kinnitades, et Ta aitab meid. Ta toob meie ellu tervise ja rõõmu. Kui paneme oma käe Jeesuse Kristuse kätte, asetab Ta meie jalad tugevale kaljule, paremale alusele, kui meil kunagi varem on olnud. Ta teeb meid oma jõu abil tugevaks ja töötab koos meie jõupingutustega. EGW “Pilk ülespoole”

Uue südame palumine

Sa oled oma patud üles tunnistanud ja need südames hüljanud. Sa oled otsustanud end temale pühendada. Nüüd mine tema juurde ja palu, et ta peseks ära patu ja annaks sulle uue südame.

Siis usu, et ta seda teeb, sest ta on seda tõotanud. Kui Jeesus maa peal elas, õpetas ta meid uskuma, et saame selle anni, mida Jumal on tõotanud, ja see ongi meie päralt. EGW “Tee Kristuse juurde”

Head mõtted

Back To Top