skip to Main Content
21dets. 22

Hoolikas uurimine

Pühakirja kiirustades lugemisest on vaid vähe kasu. Mõni võib lugeda läbi terve Piibli, nägemata selle ilu ning mõistmata selle sügavat ja varjatud tähendust. Kasulikum on uurida ühte kohta, kuni selle tähendus avaneb ja selle seos lunastusplaaniga on arusaadav, kui lugeda mitu peatükki ilma selge eesmärgita ja saamata ühtki positiivset juhist.

Hoia Piibel alati käepärast! Kui avaneb võimalus, siis loe seda ja jäta tekste meelde. EGW “Tee Kristuse juurde”

18dets. 22

Ühendus maa ja taeva vahel

Taevas on toodud maale lähedale selle salapärase redeli kaudu, mille alus on kindlalt asetatud maa peale, ülatipp aga ulatub Igavese Jumala troonini. Inglid tõusevad ja laskuvad pidevalt mööda seda säravat redelit, kandes abivajajate ja vaevatute palved Isale üleval ning tuues inimlastele õnnistusi ja lootust, julgust ja abi.

Valguse inglid loovad inimhinges taevase õhkkonna ning ülendavad mõtted nähtamatu ja igavesega. Me ei suuda neid oma loomupärase, sureliku nägemismeelega tajuda; ainult vaimuliku nägemisega on võimalik taevaseid asju ära tunda. Ainult vaimulik kõrv võib kuulda taevaste helide kooskõla. EGW “Apostlite teod”

17dets. 22

Õiglus ja pikkmeel

Jumala pikameelsus on imeline. Kohtumõistmine viibib pikka aega, samal ajal püüab halastus palvetega patust veenda. Kuid “õigus ja õiglus on ta aujärje alus”. (Ps 97:2) “Issand on pika vihaga,” ent Ta on “rammult suur ja Issand ei jäta kedagi karistamata. Tema tee on tuulekeerises ja tormis ja pilved on tema jalgade tolm.” (Na 1:3)

Maailm on muutunud Jumala Seadusest üleastumises jultunuks. Tema suure kannatlikkuse tõttu on inimesed Tema autoriteedi jalge alla tallanud. Nad kinnitavad üksteist Jumala pärisosa rõhumisel ja julmal kohtlemisel, öeldes: “Kuidas Jumal võib seda tunda ja kas Kõigekõrgemal on sellest teadmist?” (Ps 73:11) Kuid on piir, millest ei saa üle astuda. Ligi on aeg, mil nad jõuavad määratud piirini. Juba praegu on nad peaaegu ületanud Jumala pika meele, Tema armu ja halastuse piirid. Jumal astub vahele, et kaitsta oma au, vabastada oma rahvas ja summutada ebaõigluse ilmingud. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Igal inimesel on prooviaeg

Igal ajastul pakutakse inimestele valgust ja eesõigusi. Neile antakse prooviaeg, mille kestel nad võivad end Jumalaga lepitada lasta. Kuid armul on piirid. Iga inimese elus tuleb aeg, mil armu, mis on aastakümneid neile pakutud, pakutakse viimast korda. Armu korduv tagasilükkamine muudab kõvaks südame; see ei reageeri enam Jumala Vaimu mõjutusele. Püha Vaimu vaikne, noomiv ja hoiatav hääl vaikib. EGW “Ajastute igatsus”

Head mõtted

Rännukaaslastele

Minu rännukaaslased, viibime veel maiste toimetuste varjude ja möllu keskel, kuid varsti ilmub meie Päästja tooma meile vabadust ja puhkust. Vaadakem usus neid Jumala poolt kirjeldatud õnnistatud tulevase elu pilte. Tema, kes suri maailma pattude eest, avab paradiisi väravad pärani kõigile, kes usuvad Temasse. Varsti on võitlus lõppenud ja võit saavutatud. Varsti näeme Teda, kellesse on keskendunud meie igavese elu lootus. Tema ligiolus näivad selle elu katsumused ja kannatused täiesti tühistena. “Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi.” (Js 65:17)

EGW “Te saate väe”

Ärka Jumalat tundma

Valgus on õnnistus, kõikehaarav õnnistus, mis puistab oma aardeid tänamatule, ebapühale, kõlbeliselt laostunud maailmale. Nii on ka Õiguse Päikese valgusega. Patu, mure ja vaeva pimedusse mähkunud maailma tuleb valgustada Jumala armastuse tundmisega. Ühtki usulahku, ühiskondlikku positsiooni ega inimklassi ei tohi taeva troonilt säravast valgusest välja jätta.

Lootuse ja armu kuulutus tuleb viia maailma otsani. Kes iganes soovib, võib edasi jõuda, kui ta haarab kinni Jumala jõust ja teeb Temaga rahu, ning ta saab rahu. Paganad ei pea enam olema mähitud kesköisesse pimedusse. Hämarus kaob Õiguse Päikese eredate kiirte ees. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Back To Top