skip to Main Content
08märts 21

Moosesele ilmutati Jumala olemus

Jumala Sõna ilmutab tema iseloomu. Ta on ise väljendanud oma lõputut armastust ja halastust. Kui Mooses palus: “Näita siis mulle oma auhiilgust,” vastas Issand: “Ma lasen sinu eest mööduda kogu oma ilu!” (2Ms 33:18.19) See on tema auhiilgus. Issand möödus Moosesest ja kuulutas: “Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu.” (2Ms 34:6.7) Ta on “pika meelega ja rikas heldusest,” sest ta “osutab armu”. (Jn 4:2)  EGW “Tee Kristuse juurde”

07märts 21

Uue elu andja

Südamemuutuse, mida kujutatakse uuestisünnina, saab esile kutsuda ainult Püha Vaimu mõjus töö. Üksnes see suudab meid kõigest rüvedusest puhastada. Kui lubada Vaimul meie südant vormida ja kujundada, siis suudame märgata Jumala riigi olemust ja mõistame, kui hädavajalik on muutus, mis peab toimuma enne, kui sellesse riiki sisse pääseme. Kui võtame jumaliku valguse vastu ja teeme taevaste olevustega koostööd, siis “sünnime uuesti” – Kristuse vägi on meid patu rüvedusest vabastanud.

Kristus tuli meie maailma, sest Ta nägi, et inimesed olid kaotanud Jumala näo ja loomuse. Ta nägi, et nad ekslesid rahu ja puhtuse teelt kaugele ning omapäi jäetuna ei leiaks nad iial tagasiteed. Ta tuli täieliku ja täiusliku päästega, et muuta meie kivine süda lihaseks südameks ja meie patune olemus Tema sarnaseks, et me jumalikust loomusest osa saades oleksime taevaste õuede jaoks sobilikud. EGW “Te saate väe”

05märts 21

Armu läbi päästetud

Jumal soovib, et jõuaksime täiuslikkuseni, mis on meile võimaldatud Kristuse anni kaudu. Ta kutsub meid valima õiget poolt, olema ühenduses taevaste jõududega ja võtma vastu põhimõtte, mis taastavad meis Jumala kuju. Ta on ilmutanud elu põhimõtted kirjutatud Sõnas ja suurepärases looduseraamatus. Meie ülesanne on neid põhimõtteid tundma õppida ja teha Temaga koostööd nii ihu kui ka hinge tervise taastamisel.

 Inimesed peavad õppima, et kuulekuse õnnistusi kogu nende täiuses võivad nad saada ainult siis, kui võtavad vastu Kristuse armu. Tema arm annab jõu Jumala seadusi järgida. See võimaldab inimesel purustada halva harjumuse ahelad. See on ainus vägi, mis saab teda õigele teele asetada ja seal vankumatult hoida. EGW “Tervise teenistuses”

Põhitõde – Ressursside kasutamine

Andidest

Kõik head annid ja õnnistused, millest rõõmu tunneme, on pärit üksnes Temalt. Me oleme tema armu ja maiste andide haldajad. Kõige väiksemat talenti ja kõige tagasihoidlikumat teenistust saab pakkuda Jeesusele kui pühitsetud andi ja Tema esitab seda oma teenete meeldiva lõhnaga koos Isale. Kui parim, mis meil on, on esitatud armastuses Jumala vastu ja siira südamega, palavast igatsusest teenida Jeesust, on and täielikult vastuvõetav. Igaüks saab koguda varandust taevasse. Kõigil on võimalik “saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega, talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust”. (1Tm 6:18.19) EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Lõikus oleneb külvamisest

Tähendamissõnas seemne külvamisest õpetatakse heldekäelisust nii vaimulikes kui ka ajalikes asjades. Issand ütleb: “Õndsad olete teie, külvajad kõigi vete ääres.” (Js 32:20) “Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.” (2Kr 9:6) Kõigi vete äärde külvamine tähendab Jumala andide pidevat väljavalamist. See tähendab andmist alati, kui Jumala töö või inimkonna puudused meie abikätt vajavad. See ei põhjusta vaesust.

“Kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.” Seemet ära visates paljundab külvaja seda. Samamoodi on nendega, kes jagavad ustavalt Jumala ande. Nad suurendavad andes oma õnnistusi. Jumal on tõotanud küllust, et nad saaksid jätkuvalt anda. “Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe.” (Lk 6:38) EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Imeväärset ohvrit vaadeldes

Oo, vaadelgem seda imeväärset ohvrit, mis on meie eest toodud! Püüdkem hinnata seda tööd ja energiat, mida taevas eksinu õigele teele pööramiseks ja isakoju tagasitoomiseks kulutab. Tugevamat motiivi ega võimsamaid abinõusid poleks eales rakendada saanudki; kõiki piire ületav tasu õiguse tegemise eest, taeva nautimine, inglite seltskond, Jumala ja tema Poja armastus ja suhtlemine ka teiste taevaste olevustega, kõigi meie võimete arendamine läbi igaviku aegade – kas ei õhuta ja julgusta see meid oma armastavast südamest tulenevat teenistust Loojale ja Lunastajale pühendama! Ja teisest küljest, Jumala kohtuotsus patule, vältimatu karistus, meie iseloomu laostumine ja lõplik häving – kõik see on Jumala Sõnas esile toodud, et meid hoiatada Saatana teenimise eest.

Kas me  ei hinda siis Jumala armu? Mida enamat oleks ta saanud teha? Võtkem õige positsioon suhtumisel temasse, kes on meid imeteldava armastusega armastanud. Kasutagem enda heaks vahendeid, mis meile on valmistatud, et saaksime tema sarnaseks, et taastataks suhtlemine inglitega, kooskõla ja osadus Isa ja Pojaga. EGW “Tee Kristuse juurde”

Back To Top