skip to Main Content
11jaan. 23

10-päevane palveaeg 11.-21. jaanuar 2023

Tere tulemast kümnepäevasele palveajale aastal 2023! Oleme veendunud, et palve on äratuse sünnikoht. Selle aasta palveaja teemaks on “Tagasi altari juurde”.

Me palvetame, et 10-päevase palvekogemuse lõpuks oleksid alustanud oma isiklikku igapäevast jumalateenistuse altarit uuesti üles ehitama. Loodame, et sinu pere on sõlminud lepingu kohtuda Jumalaga igal hommikul ja õhtul. Kuid veelgi enam, me palvetame, et võtaksid vastu Jumala erilise kutse minna. Seda tehes puudutatakse sind ja „neile, kes on end nii täielikult pühendanud Jumalale, et Issand võib puudutada nende huuli, lausutakse sõnad: Minge lõikuspõllule. Ma teen teiega koostööd” (Ellen G. White, Gospel Workers, lk 23).

Regulaarsed isiklikud hetked ülistades, palvetades, uurides Piiblit ja tunnistades on efektiivsemad kui kõik muud igapäevased tegevused, et hoida meie süda Jeesuses Kristuses.

Lae loengud alla.

08jaan. 23

Hoides usus kinni Jeesusest

Saatan teab, et sa oled nõrk. Hoia seepärast kõvasti kinni Jeesusest! Jumala armastusse jäädes võid vastu pidada igas katsumuses. Üksnes Kristuse õigus võib anda sulle jõudu seista vastu kurjuse voolule, mis ujutab üle kogu maailma. Rakenda usk oma igapäevasesse ellu! Usk kergendab iga koorma ja kõrvaldab iga väsimuse. Usaldades pidevalt Jumalat, suudad mõista Tema juhtimist, mis hetkel tundub arusaamatu. Mine usus edasi Tema poolt sulle näidatud teed. Satud küll katsumustesse, kuid mine edasi. Nii tugevneb su usk ja teeb sind kõlblikuks teenima.

Ajaloosündmused on Piiblisse kirjutatud selleks, et me neid loeksime ja imetleksime, kuid mitte ainult selleks –  vaid et seesama usk, mis tegutses Jumala teenrite juures muiste, võiks tegutseda ka meis. Issand tegutseb tänapäeval sama silmapaistval viisil kõikjal, kus iganes inimsüda annab end Tema väe kasutada. EGW “Prohvetid ja kuningad”

07jaan. 23

Aeg tõsiselt järele mõelda

Kui jumalakartlikel inimestel on iial olnud vajadus järelemõtlemiseks, siis on see aeg täna, mil isiklik vagadus nii oluline on. Tuleks endalt küsida: “Kes ma olen? Mis on minu töö? Milline on minu missioon praegusel ajal? Kelle poolel ma tegelikult töötan – Kristuse  või vaenlase poolel?” Iga hing peaks end Jumala ees alandama, sest elame praegu Suurel Lepituspäeval. Isegi hetkel, kui sa neid ridu loed, uuritakse paljude inimeste elu Jumala kohtu ees.

“Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama?” (Rm 2:4) Küsi endalt: “Kas on minu hingetempel puhas kõigest rüvedusest? Kas olen oma patud tunnistanud ning neid Jumala ees kahetsenud, neist ära pöördunud, et need kustutataks? Kas ma võtan ehk end liiga kergelt? Olen ma tahtlik tooma ükskõik millist ohvrit – et kasvada Jeesuse Kristuse tundmises? Kas ma tunnetan iga hetk, et ma ei kuulu endale, vaid olen Kristuse omand? Kas ma tunnetan, et minu teenistus kuulub Jumalale, kelle oma ma olen? Me peaksime endalt küsima: “Mille nimel me elame ja töötame? Mis on kõige selle tulemus?” EGW “Viimaste päevade sündmused”

Pühitsus

Pühakirjas esiletoodud pühitsus hõlmab kogu olemuse – vaimu, hinge ja ihu. Paulus palvetas tessalooniklaste eest, et nende “kogu… vaim ja hing ja ihu” säiliksid “laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks”. (1Ts 5:23) Teises kohas kirjutab ta usklikele: “Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks.” (Rm 12:1) Kristus ütles: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest.” Need, kes armastavad Jumalat kõigest oma südamest, soovivad anda Tema teenistusse parima oma elust ja püüavad pidevalt tuua iga oma hinge- ja ihujõu kooskõlla käskudega, mis edendavad võimet teha Tema tahtmist. EGW “Suur võitlus”

Talle vere läbi

Mõelgem meie kalli Päästja elule ja kannatustele meie pärast ning pidagem meeles, et kui me ei ole nõus taluma katsumusi, vaeva ja võitlust, kui me ei ole valmis osa saama Kristuse kannatustest, ei leita meid väärt olema Tema troonile istuma. Meilt ei nõuta kunagi nii palju kannatamist kui Kristus kannatas, sest Kristuse peale pandi kogu maailma patud, mitte ühe inimese omad. Ta talus alandust, süüdistusi, kannatusi ja surma, et me võiksime Tema eeskuju järgides kõik pärida.

Kristus on meie eeskuju, täiuslik ja püha eeskuju, mis on meile järgimiseks antud. Me ei saa iial eeskujuga võrdseks, kuid me võime seda vastavalt oma võimekusele jäljendada ja sellega sarnaneda. Kui me langeme abitult, kannatame oma patu patususe mõistmise tõttu, kui alandame end Jumala ees, vaevame hinge tõelise kahetsuse ja meeleparandusega, kui esitame Isale Kristuse nimel innukaid palveid, siis võtab Isa meid kindlasti vastu, kui anname kõik puhtsüdamlikult Jumalale. Peame hingepõhjas mõistma, et kõik meie jõupingutused ja me ise oleme ülimalt väärtusetud, sest ainult Võitja nimel ja Tema jõus saavad meistki võitjad. EGW “Te saate väe”

Head mõtted

10-päevane palveaeg 11.-21. jaanuar 2023

Tere tulemast kümnepäevasele palveajale aastal 2023! Oleme veendunud, et palve on äratuse sünnikoht. Selle aasta palveaja teemaks on “Tagasi altari juurde”.

Me palvetame, et 10-päevase palvekogemuse lõpuks oleksid alustanud oma isiklikku igapäevast jumalateenistuse altarit uuesti üles ehitama. Loodame, et sinu pere on sõlminud lepingu kohtuda Jumalaga igal hommikul ja õhtul. Kuid veelgi enam, me palvetame, et võtaksid vastu Jumala erilise kutse minna. Seda tehes puudutatakse sind ja „neile, kes on end nii täielikult pühendanud Jumalale, et Issand võib puudutada nende huuli, lausutakse sõnad: Minge lõikuspõllule. Ma teen teiega koostööd” (Ellen G. White, Gospel Workers, lk 23).

Regulaarsed isiklikud hetked ülistades, palvetades, uurides Piiblit ja tunnistades on efektiivsemad kui kõik muud igapäevased tegevused, et hoida meie süda Jeesuses Kristuses.

Lae loengud alla.

Back To Top