skip to Main Content
13märts 24

Äratus algab südamest

Varjatagu seda kuidas tahes, kahtluse ja skeptitsismi tegelik põhjus on armastus patu vastu. Jumala Sõna õpetused ja kitsendused ei meeldi uhkele, pattu armastavale südamele ja need, kes ei ole tahtlikud kuuletuma selle nõudmistele, on valmis kahtlema selle autoriteedis.

Et jõuda tõe tundmisele, peab meil olema siiras soov tõde teada saada ning südame valmisolek sellele kuuletuda. Kõik, kes selles meelsuses asuvad Piiblit uurima, leiavad küllaldaselt tõendeid, et see on Jumala Sõna ja nad võivad saavutada arusaamise tõdedest, mis teevad nad targaks päästmise suhtes. EGW “Tee Kristuse juurde”

12märts 24

Head mõtted

Jumal on valgus ja armastus. EGW “Pilk ülespoole”

10märts 24

Evangeeliumite tsitaadid armastusest

Uue Testamendi evangeeliumites on palju kirjakohti, mis räägivad armastusest. Näeme, milline on Jumal ja mida ta inimeste heaks teeb ning kuidas Jeesus armastab meid. Meie eesõiguseks on sellele armastusele vastata.
 
  • Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. (Jh 3:16)
  • Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära Isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. (Jh 13:1)
  • Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! (Jh 15:9) 
  • Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! (Jh 13:34)
  • Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! (Jh 14:15)
  • Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.” (Jh 14:23)

09märts 24

Uurides ajalugu

Inimkonna ajalugu uurides näib, et rahvuste tekkimine ja kadumine ning riikide tõus ja langus sõltuvad kõik vaid inimeste meelekindlusest ja julgusest. Näib, et sündmuste toimumise järjekord oleneb suuresti kõrgetel positsioonidel olevate inimeste kapriisidest ja eesmärkidest. Jumala Sõna aga tõmbab kõigel sellel eesriide eest ning me võime näha kogu seda näidendit, kus näitlejaiks on inimlikud huvid, ihad ja võimujanu ning kõikvõimsa Jumala saadikuid, kes vaikselt ja kannatlikult viivad täide Tema eesmärke.

Seda rahvaste omavahelist võitlust juhib siiski Tema, kes istub keerubitest ümbritsetud aujärjel. Igal rahval ja igal üksikisikul on kindel koht Jumala plaanis. Inimesi ja rahvaid hindab Tema, kes ei eksi kunagi. Igaüks otsustab oma valikute kaudu ise enda saatuse ning Jumal viib oma eesmärgid tema kaudu täide.

Ajalugu, mille suur Mina Olen on Piibli prohvetikuulutustes kirja pannud alates igavikust minevikus kuni tulevase igavikuni, räägib, millises kohas selles sündmusteahelas asume meie ning mida toob meile tulevik. Peaksime kindlaks tegema oma elu eesmärgi ning õppima vaatama olukordadele igaviku valguses, et oskaksime neid kõige paremini kasutada. EGW “Usk, millest ma elan”

07märts 24

Valgustav mõttetera Kristusest

Kristuse palge valguse eredates kiirtes saab kogu inimese olemus ülendatud ja õilistatud. EGW “Te saate väe”

Igapäevane elu

Need, kes uurivad Piiblit, paluvad nõu Jumalalt ja loodavad Kristusele, saavad tarkust tegutseda igas olukorras õigesti. Head põhimõtted tulevad esile nende igapäevases elus.

Võta sinagi vastu kaasaja tõde ja luba sellel saada oma iseloomu aluseks. Nii tagab see kõikumatu ustavuse, millele meelitavad naudingud, kergemeelsed kombed, maailma-armastus ja enese mina hellitamine ei saa kanda kinnitada. Südametunnistus peab saama valgustatud ja tahe alistatud. Tõde, armastus ning õigus peavad valitsema hinge. Nii võib areneda taeva jaoks kõlblik iseloom. EGW “Maranatha – meie Issand tuleb”

Lootusrikas tsitaat Piiblist

“Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all.” (Ml 3:20a)

Õppides elama võitjana

Armastus Jumala vastu peaks aitama meil leida Tema tahte õppimises ja täitmises tõelist naudingut. Nii valmistume iga päevaga aina paremini saama võitjateks, olema näited sellest väest, mis on taevasel armul inimhingede ülendamiseks ja õilistamiseks. Kristust kiusati kõigis asjus nagu meidki, kuid ometi oli Ta võitja. Ta ootab täna, et kuulda oma laste tõsist anumist armu pärast, mis aitaks neil võita; Ta vastab neile palvetele hea meelega.

Ole viisakas nendega, kellega suhtled, sest nii oled sa viisakas Jumalaga. Kiida Teda Tema headuse eest, sest nii tunnistad sa Temast ning valmistud inglite ühiskonna jaoks. Sa õpid siin maailmas, kuidas käituda Kristuse perekonnas taevas. EGW “Pilk ülespoole”

Näide: Johannes ja Juudas

Johannes ja tema kaasjüngrid õppisid koolis, milles Kristus oli õpetajaks. Johannes väärtustas iga õppetundi ja püüdis jätkuvalt viia oma elu kooskõlla jumaliku Eeskujuga. Jeesuse õppetunnid, mis esitasid tasadust, alandlikkust ja armastust, kui olulisi omadusi armus ja töökõlbulikkuses kasvamisel, olid Johannese jaoks suurima väärtusega.

Johannese ja Juuda iseloomude vahelisest erinevusest võib välja tuua kasuliku õppetunni. Johannes oli elavaks illustratsiooniks pühitsusest. Juudas esindas vormilist jumalakartlikkust, sest tema iseloom oli enam saatanlik kui jumalik. Ta väitis end olevat Kristuse jünger, kuid oma sõnades ja tegudes salgas ta Teda.

Juudal olid Eeskuju uurimiseks ja jäljendamiseks niisama suurepärased võimalused kui Johannesel. Ta kuulas Kristuse õppetunde ning tema iseloomu oleks võinud muuta jumalik arm. Ent kui Johannes võitles siiralt oma vigadega ja püüdis sarnastuda Jeesusega, astus Juudas vastu oma südametunnistusele, alludes kiusatusele ning sidus ennast ebasiirusega, mis muutis teda Saatana sarnaseks.

Need kaks jüngrit esindavad kristlikku maailma. Kõik väidavad end olevat Kristuse jüngrid, kuid üks inimklass kõnnib alanduses ja tasaduses, õppides Jeesusest ja teine klass tõestab, et on vaid sõna kuuljad ja mitte tegijad. Üht klassi pühitseb tõde, teine ei tea midagi jumaliku armu ümbermuutvast väest. Esimesed surevad iga päev iseenesele ning võidavad pattu; teised hellitavad isekaid himusid ja muutuvad Saatana teenriteks. EGW “Elu tänasel päeval”

Back To Top