skip to Main Content
02nov. 21

Haridus ja tarkus

Need, kes taotlevad haridust teadustes, kuid ei ole omandanud õppetundi, et Jumala kartus on tarkuse algus, tegutsevad abitult ja lootusetult ning kahtlevad kõige reaalsuses. Nad võivad omandada hariduse teadustes, aga kui nad ei omanda teadmisi Piiblist ja Jumala tundmist, ei ole neil tõelist tarkust.

Õppimata inimestel, kes tunnevad Jumalat ja Jeesust Kristust, on rohkem kestvat tarkust kui neil kõige haritumatel, kes põlgavad Jumala õpetust. EGW “Jeesuse sarnaseks”

30okt. 21

Jeesuse jälgedes

Paljud peavad suureks eesõiguseks külastada paiku, kus Kristus oma maapealse elu jooksul viibis: kõndida Tema poolt tallatud radu, näha järve, mille kaldal Ta armastas õpetada ning orgusid ja künkaid, mida Ta sageli silmitses. Kuid meil ei tarvitse minna Naatsaretti, Kapernauma või Betaaniasse, et kõndida Jeesuse jälgedes. Me leiame Tema jäljed haigevoodi äärest, viletsast hurtsikust, suurlinna rahvarikastelt tänavatelt ja paigust, kus inimsüda igatseb lohutust. Astume Jeesuse jälgedes siis, kui toimime nii nagu Tema.

Kõik saavad midagi teha. “Vaeseid on ikka teie juures” (Jh 12:8), ütles Jeesus. Keegi ei pea arvama, et tal pole võimalust Jeesuse heaks töötada. Miljonid inimesed suunduvad teadmatusest ja patust aheldatuina hukatuse poole. Nad pole iialgi kuulnud Kristuse armastusest nende vastu. Mida me sooviksime neilt siis, kui meie oleksime nende asemel ja nemad meie asemel? Kõike seda, nii palju kui on meie võimuses, on meie püha kohus teha neile. Kristuse elureegel, mille järgi igaühe üle Jumala kohtus otsus langetatakse, on see:

EGW “Ajastute igatsus”

28okt. 21

Omakasupüüdmatu meelsus

Omakasupüüdmatu meelsus töös teiste heaks annab iseloomule sügavuse, stabiilsuse ja Kristuse sarnase ilu ning toob selle omanikule rahu ja õnne. Tema püüdlused on õilistatud, laiskusel ega isekusel pole enam kohta.

Need, kes taoliselt kristlikke voorusi harjutavad, kasvavad ja muutuvad tugevaks Jumala töös. Nad saavad selge vaimuliku arusaamisvõime, kindla, kasvava usu ja suureneva palvejõu. Jumala Vaim, kes mõjutab nende meeli, toob nende hinges esile püha kooskõla vastuseks jumalikule puudutusele. Need, kes pühenduvad omakasupüüdmatutele jõupingutustele teiste heaks, aitavad kõige kindlamini kaasa ka enese päästmisele. EGW “Tee Kristuse juurde”

Mõjujõud

Mõjujõud on talent ning see on jõud headuse kasuks, kui meie teenimises on Jumala läidetud püha tuli. Püha elu mõju on tunda kodus ja kaugemal. Praktiline heldemeelsus, enesesalgamine ja eneseohverdamine inimese elus avaldavad head mõju kõigile, kellega ta kokku puutub. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Jumalalt saadud valgus

Ellen G. White ei ole nende raamatute algataja. Need sisaldavad juhiseid, mille Jumal on tema elutöö jooksul talle andnud. Need sisaldavad väärtuslikku, lohutavat valgust, mille Jumal on armuliselt oma teenijale andnud, et seda maailmale jagada. Tema kirjutatud lehekülgedelt peab see valgus paistma meeste ja naiste südamesse ning juhtima neid Päästja juurde. Issand on öelnud, et neid raamatuid tuleb levitada kogu maailmas. Neis on tõde, mis selle vastuvõtjale on elulõhn eluks. Need tunnistavad Jumalast hääletult. “Pane tähele Sõna ja õpi mõistma nägemust!” (Tn 9:23)

Minevikus on need olnud Tema käes paljude patus veenmise ja meeleparandusele toomise vahendiks. Paljud on neid innuka ootusega lugenud ning neid lugedes on nad hakanud Kristuse lepituse mõjusust mõistma ja selle väge usaldama. Nad on pühendanud oma hinge oma Loojale ning oodanud ja lootnud Päästja tulekule, et Ta võtaks oma armastatud nende igavesse koju. Tulevikus peavad need raamatud tegema evangeeliumi selgeks veel paljudele ning näitama neile päästeteed. EGW “Te saate väe”

Uskudes tõotustesse

“Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.” (Jh 14:1-3)

Õndsad sõnad! Me võime võtta Tema oma südamesse ning Tema on meile lootuseks, julguseks ja kosutavaks armuks. Issand soovib, et usaldaksime täielikult ja tervenisti Teda. Siis usume oma usu lihtsuses, et Kristus teeb meie heaks kõik, mida Ta on tõotanud. Tulgu kõik Päästja juurde täielikus kindluses, et Ta teeb alati kõik, mida Ta on tõotanud.

Me ei saa Päästjale rohkem meelepärast olla kui uskudes Tema tõotustesse. Tema õnnistused võivad sulle tulla ja sinu palved võivad Tema juurde jõuda. Miski ei saa seda ühendusliini katkestada. Me peame õppima, kuidas viia kõik oma probleemid Jeesuse Kristuse ette, sest Tema aitab meid. Ta kuuleb meie palveid. Me võime Tema juurde minna täielikus usukindluses, kahtlemata, sest Tema on elav Tee. EGW “Pilk ülespoole”

Eluvõitluses

Eluvõitluses seisavad meie vastas kurjuse väed, kes on seadnud end tõe vastu. Meie lootus ei peitu inimestes, vaid elavas Jumalas.

Täies usujulguses võime oodata, et Jumal ühendab oma kõikvõimsuse inimlike jõupingutustega Tema nime auks. Tema õiguse raudrüüd kandes võime saavutada võidu iga vaenlase üle. EGW “Prohvetid ja kuningad”

Back To Top